Bupropion (Wellbutrin) interaktioner: vad du borde veta

Bupropion (Wellbutrin) interaktioner: vad du borde veta

varning

Om du har några medicinska frågor eller funderingar, prata med din vårdgivare. Artiklarna på Health Guide stöds av peer-reviewed forskning och information från medicinska samhällen och statliga myndigheter. De ersätter dock inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.


Bupropion är ett receptbelagt läkemedel som FDA-godkänt för depression, säsongsbetonad affektiv sjukdom och rökavvänjning. Det faller i en klass av antidepressiva medel som kallas noradrenalin dopaminåterupptagshämmare (NDRI) och fungerar genom att öka kemisk aktivitet i hjärnan (NIH, n.d.).

Innan du tar bupropion är det viktigt att vara medveten om vilka läkemedel som kan interagera med det. Läkemedelsinteraktioner inträffar när du tar något tillsammans med ett läkemedel - till exempel ett annat läkemedel, en mat, en dryck eller ett tillskott - och det förändrar läkemedlets styrka eller effektivitet. Vissa mediciner kan öka risken för biverkningar, medan andra kan göra bupropion mindre effektiv. Här är vad du behöver veta.

Vitals

 • Bupropion är ett receptbelagt läkemedel som FDA-godkänt för depression, säsongsbetonad affektiv sjukdom och rökavvänjning.
 • Vissa läkemedel kan orsaka biverkningar om de tas med bupropion.
 • Biverkningar som rapporterats med bupropion inkluderar ångest, yrsel och aptitlöshet.
 • FDA utfärdade en svart låda varning för bupropion och andra antidepressiva medel eftersom de ökar risken för självmordstankar och självmordstankar hos barn, ungdomar och unga vuxna. Patienter i alla åldrar som tar antidepressiva medel bör berätta för sin vårdgivare om deras symtom förvärras eller om de upplever självmordstankar eller beteenden.

Vilka läkemedel interagerar med bupropion?

Innan du börjar bupropion, var noga med att söka medicinsk rådgivning angående andra mediciner eller kosttillskott du tar för att undvika eventuella läkemedelsinteraktioner.

Följande läkemedel kan interagera med bupropion (DailyMed, 2019):

 • CYP2B6-inducerare : Du kan behöva ta en högre dos bupropion om du tar CYP2B6-inducerare, läkemedel som stimulerar ett leverenzym som hjälper kroppen att bryta ner vissa läkemedel (t.ex. ritonavir, lopinavir, efavirenz, karbamazepin, fenobarbital och fenytoin). Dessa läkemedel orsakar att bupropion bryts ner snabbare, vilket leder till en lägre effektiv koncentration i kroppen.
 • Läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 : Bupropion hämmar CYP2D6, ett enzym som hjälper levern att metabolisera vissa läkemedel. Det kan öka koncentrationerna av vissa läkemedel uppdelade av CYP2D6-enzymet. Exempel inkluderar antidepressiva medel (inklusive venlafaxin, nortriptylin, imipramin, desipramin, paroxetin, fluoxetin, sertralin), antipsykotika (t.ex. haloperidol, risperidon, tioridazin), betablockerare (t.ex. metoprolol) och typ 1C antiarytmiska läkemedel (t.ex. propafen flecainide). Din vårdgivare kan behöva justera din läkemedelsdos.
 • Digoxin : Bupropion kan sänka digoxin i blodet, ett läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt och arytmier. Om du tar digoxin bör din vårdgivare övervaka dina digoxinnivåer.
 • Läkemedel som sänker anfallströskeln : Bupropion ökar din chans att få ett anfall. Det bör användas med försiktighet om du tar andra läkemedel som också sänker anfallströskeln (t.ex. andra bupropionprodukter, antipsykotika, antidepressiva medel, teofyllin eller systemiska kortikosteroider).
 • Dopaminerga läkemedel (levodopa och amantadin) : Toxicitet i centrala nervsystemet kan uppstå vid användning med bupropion. Biverkningar kan inkludera rastlöshet, agitation, tremor, ataxi (brist på koordination), gångstörning, yrsel och yrsel.
 • MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) : Att ta bupropion med MAO-hämmare kan öka risken för hypertensiva (blodtryckshöjande) reaktioner. Du bör vänta minst 14 dagar efter att du har stoppat en MAO-hämmare innan du tar bupropion, och 14 dagar ska tillåtas efter att ha avbrutit bupropion och börjat behandlingen med en MAO-hämmare. Exempel på MAO-hämmare inkluderar fenelzin (varumärke Nardil), tranylcypromin (varumärke Parnate), isokarboxazid (varumärke Marplan) och selegilin (varumärke Emsam).
 • Interaktioner mellan läkemedel och laboratorietester : Bupropion kan orsaka falskt positiva urintestresultat för amfetaminer.

Annons

Över 500 generiska läkemedel, vardera $ 5 per månad

Byt till Ro Pharmacy för att få dina recept fyllda för bara $ 5 per månad vardera (utan försäkring).

Läs mer

Hur fungerar bupropion?

Som vi noterade fungerar bupropion (varumärke Wellbutrin) genom att påverka vissa kemikalier i hjärnan (NIH, n.d.). Som namnet antyder saktar det hjärnans process att absorbera två kemikalier (neurotransmittorer), noradrenalin och dopamin. Bupropion ökar nivåerna av dessa neurotransmittorer, vilket förbättrar mental hälsa och humör. Noradrenalin hjälper kroppen att reagera på stress, medan dopamin frigörs när hjärnan förväntar sig en belöning.

hur man testar män för hpv

Bupropion är inte en SSRI (selektiv serotoninåterupptagshämmare). Till skillnad från den klassen av antidepressiva medel - som inkluderar sertralin (varumärke Zoloft), fluoxetin (varumärke Prozac) och paroxetin (varumärke Paxil) - verkar bupropion inte på receptorer för serotonin (aka det bra humöret) i hjärnan ( Patel, 2016).

Användning av bupropion

Bupropion är FDA-godkänd för major depressiv sjukdom (MDD), säsongsbetonad affektiv sjukdom (SAD) och rökavvänjning (Huecker, 2020). Det används också ibland för att behandla bipolär sjukdom , men det här är en off-label användning - det betyder att FDA inte har godkänt bupropion för detta specifika ändamål (Li, 2016).

Som ett antidepressivt medel inkluderar dess varumärken Aplenzin, Wellbutrin, Wellbutrin SR och Wellbutrin XL. Som ett rökstopphjälpmedel är dess varumärke Zyban.

Off-label, icke-FDA-godkända användningsområden för bupropion inkluderar

 • Sexuell dysfunktion inducerad av vissa antidepressiva medel
 • Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD)
 • Depression associerad med bipolär sjukdom
 • Fetma

Hos barn används det off-label för ADHD (Huecker, 2020).

Bupropion-doser

Bupropion finns som ett vanligt bord, en tablett med fördröjd frisättning och en tablett med förlängd frisättning som ska tas genom munnen. Beroende på din föreskrivna dos kan du ta bupropion en till fyra gånger om dagen.

Den vanliga tabletten tas vanligtvis tre eller fyra gånger om dagen, med doser lika fördelade. Tabletten med fördröjd frisättning tas vanligtvis två gånger om dagen, med minst åtta timmars mellanrum. Tabletten med förlängd frisättning (Aplenzin, Wellbutrin XL) tas vanligtvis i en enda dos, dagligen på morgonen. För behandling av säsongsbetonad affektiv sjukdom tas det vanligtvis en gång om dagen på morgonen från tidig höst till tidig vår.

Maximalt daglig dosering av bupropion är 450 mg (NIH, 2018).

Biverkningar av bupropion

Bupropion kan orsaka biverkningar från mild till svår.

FDA utfärdade en svart låda varning för bupropion (DailyMed, 2019) och andra antidepressiva medel, och rekommenderade att de ökade risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn, ungdomar och unga vuxna i kortvariga prövningar. Patienter i alla åldrar som tar antidepressiva medel bör berätta för sin vårdgivare om deras symtom förvärras eller om de upplever självmordstankar eller beteenden.

Dessa är några av de bieffekter har rapporterats av personer som tar bupropion (NIH, 2018):

 • Dåsighet
 • Ångest
 • Svårigheter att somna eller sova
 • Torr mun
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Magont
 • Skakning
 • Aptitförlust
 • Viktminskning
 • Förstoppning
 • Överdriven svettning
 • Tinnitus (ringar i öronen)
 • Förändringar i din känsla av smak
 • Regelbunden urination
 • Öm hals

Denna lista innehåller inte alla möjliga biverkningar. Tala med din apotekspersonal eller vårdgivare för mer läkemedelsinformation.

Vem ska inte använda bupropion

Människor med vissa medicinska tillstånd borde undvika med bupropion (DailyMed, 2019):

 • Bupropion kan orsaka kramper, så undvik att använda det om du har en anfallsstörning eller har hög risk för kramper (huvudskada, stroke, infektioner etc.).
 • Människor med en pågående eller tidigare diagnos av ätstörning, som bulimi eller anorexia nervosa, ska inte ta bupropion, eftersom de har högre risk för anfall.
 • Bupropion ska inte tas om du genomgår abrupt avbrott av alkohol, bensodiazepiner, barbiturater eller antiepileptika.
 • Ta inte MAO-hämmare samtidigt som bupropion eller inom 14 dagar efter att du slutat bupropion på grund av risken för hypertensiva reaktioner (högt blodtryck). Låt 14 dagar gå efter att du har avbrutit en MAO-hämmare innan du tar bupropion. Personer som tar reversibla MAO-hämmare (såsom linezolid eller intravenös metylenblått) ska inte ta bupropion.
 • Ta inte bupropion om du har en känd allergisk reaktion mot medicinen.

Bupropion är graviditetskategori C; det betyder att det inte finns tillräckligt med data för att säga om bupropion är säkert under graviditeten. Det har hittats i bröstmjölk, så var försiktig om du ammar. Tala med din vårdgivare för att se om du bör undvika att använda detta läkemedel.

Referenser

 1. DailyMed - BUPROPION HYDROCHLORIDE-tablett. (2019). Hämtad 19 augusti 2020 från https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=e4100232-a25d-4468-9057-af7e66205154
 2. Huecker, M. R., Smiley, A., & Saadabadi, A. (2020). Bupropion. I StatPearls. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470212/
 3. Li, D. J., Tseng, P. T., Chen, Y. W., Wu, C. K., & Lin, P. Y. (2016). Betydande behandlingseffekt av Bupropion hos patienter med bipolär sjukdom men liknande fasförskjutningshastighet som andra antidepressiva medel: En metaanalys enligt PRISMA-riktlinjerna. Medicin, 95 (13), e3165. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003165
 4. National Institutes of Health. Bupropion: MedlinePlus Drug Information (2018). Hämtad 19 augusti 2020 från https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695033.html
 5. Patel, K., Allen, S., Haque, M. N., Angelescu, I., Baumeister, D., & Tracy, D. K. (2016). Bupropion: en systematisk genomgång och metaanalys av effektiviteten som ett antidepressivt medel. Terapeutiska framsteg inom psykofarmakologi, 6 (2), 99–144. https://doi.org/10.1177/2045125316629071
 6. Stahl, S. M., Pradko, J. F., Haight, B. R., Modell, J. G., Rockett, C. B., & Learned-Coughlin, S. (2004). En översyn av neurofarmakologin av Bupropion, en dubbel noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare. Primärvårdssällskap till Journal of clinical psychiatry, 6 (4), 159–166. https://doi.org/10.4088/pcc.v06n0403
Se mer